خوشبخت كسي است كه به يكي از اين دو چيز دسترسي دارد

.يا كتاب هاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشندهفته كتاب و كتابخواني بر تمامي دوستان اهل كتاب گرامي باد

 

همه گروه ها

همه گروه ها